top of page

Kallelse till extra stämma 2023-02-05

Medlemmarna i Haurida Vireda Framtidsfiber ekonomisk förening kallas härmed till extra stämma söndagen den 5 februari 2023 kl. 16:00 i Filadelfia i Vireda. Avstämning av rösträtt görs i entrén, så kom gärna i god tid innan mötet, då detta tar lite tid att genomföra.


Stämman har att ta ställning till köpare av föreningens fibernät. Dessa köpare har presenterats under informationsmötet den 29 januari 2023. Dessutom har ett informationsmaterial distribuerats kort efter mötet.


Beroende på vem av köparna stämman beslutar sälja nätet till, har styrelsen sedan tidigare beslut ett mandat att omgående ombesörja detta.


Föredragningslista

1. Den extra stämman öppnas av styrelsens ordförande

2. Val av ordförande och protokollförare vid stämman

3. Godkännande av röstlängden

4. Val av två justeringspersoner

5. Val av två rösträknare

6. Frågan om extrastämman blivit utlyst i behörig ordning

7. Godkännande av dagordningen

8. Styrelsens redogörelse för bakgrunden och skälen till dagens extra stämma Ett informationsmöte om den aktuella frågan har tidigare hållits

9. Styrelsens förslag till stämmobeslut

10. Omröstning

11. Mötets avslutande


Haurida/Vireda 2023-02-01

Styrelsen


Anmärkningar:

- För giltigt beslut krävs mer än 50% majoritet av stämman.

- Varje medlem har 1 röst.

o Medlem får genom skriftlig fullmakt företrädas av ombud som är delägare i medlemmens fastighet eller annan medlem.

o Ett ombud får endast företräda 1 medlem.

- Omröstningen sker genom öppen omröstning. Om någon medlem begär votering skall sluten omröstning äga rum.164 views0 comments

Recent Posts

See All

Commenti


bottom of page