top of page

Kallelse till årsstämma 2024

Haurida-Vireda Framtidsfiber Ek.för. (769627-7008)


Kallelse till ordinarie årsstämma   

Den 12 maj 2024, kl 16:00, Filadelfia/Digitalt. 

Efter mötet berättar vi mer om vad som händer i föreningen gällande försäljning av fibernätet och vad den övergången till den nya förening som hanterar Gruppavtal innebär för oss. Vi kommer även berätta om det pågående arbetet med markavtalen. Vi bjuder på fika.  

Digitalt deltagande:  

Önskar du delta i mötet digitalt, kontakta då Mats Wykman (Epost: mats@haurida.se). Du får då instruktioner via mail och möjlighet att öva på tekniken före mötet. 

Förslag till dagordning 

1.      Mötets öppnande  

2.      Val av ordförande samt sekreterare vid stämman 

3.      Godkännande av röstlängden 

4.      Val av två justeringspersoner tillika rösträknare 

5.      Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning  

6.      Fastställande av dagordningen 

7.      Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse 

8.      Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt om disposition av årets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen  

9.      Frågan om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna 

10.  Frågan om arvoden till styrelse och revisor 

11.  Fastställande av medlemsavgift och andra avgifter 

12.  Framläggande av verksamhetsplan 

13.  Behandling av inkomna motioner och styrelsens förslag

14.  Val av styrelse 

•    Beslut om antal ledamöter 

•    Val av ledamöter 

•    Val av ordförande 

15.  Val av revisor och revisorssuppleant 

16.  Val av valberedning, minst 2 och högst 5 personer, varav en sammankallande 

17.  Övriga ärenden

18.  Mötets avslutande 

Välkomna!    

/Styrelsen i HV-fiber  

189 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page