top of page

Kallelse till årsstämma

Kallelse till föreningens medlemmar för ordinarie årsstämma

Den 5 april 2020, kl 16:00, Ungdomsgården Vireda.


Agenda

1. Mötets öppnande

2. Val av ordförande samt sekreterare vid stämman

3. Godkännande av röstlängden

4. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare

5. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning

6. Fastställande av dagordningen

7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse

8. Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt om disposition av årets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna

10. Frågan om arvoden till styrelse och revisor

11. Fastställande av årsavgift och andra avgifter

12. Framläggande av verksamhetsplan

13. Behandling av inkomna motioner och styrelsens förslag

14. Val av styrelse

15. Val av revisor och revisorssuppleant

16. Val av valberedning, lägst två och högst fem personer, varav en skall vara sammankallande

17. Övriga ärenden

18. Mötets avslutande


Viktig info

Med tanke på händelseförloppet av Coronaepidemin är det förståeligt om några av er tvekar inför allmänna sammankomster. Vi önskar därför att alla visar hänsyn till varandra genom att skicka med följande att tänka på inför stämman:

* Du som känner dig förkyld, febrig eller på annat sätt krasslig, uppmanar vi att du ska hålla dig hemma.

* Vi behöver inte hälsa på varandra med handskakning - en glad nickning räcker.

* Vi avstår från att servera fika efter mötet.

* Du som av någon anledning måste avstå mötet, men ändå vill göra din röst hörd, se till att ordna med fullmakt till någon som kan rösta för din räkning.


Har ni frågor, synpunkter eller förslag? Skicka dem till ‪styrelse@hvfiber.se‬ så kan vi ta upp dem under Övrigt på årsstämman.


Välkomna! Styrelsen

82 views0 comments

Recent Posts

See All

Kallelse till årsmöte, 8 maj 2022

Kallelse till ordinarie årsstämma Den 8 maj 2022, kl 15:00, Filadelfia Digitalt (mer info nedan). 1. Mötets öppnande 2. Val av ordförande samt sekreterare vid stämman 3. Godkännande av röstlängden 4.

Kommentare


bottom of page