top of page

Kallelse till årsmöte, 8 maj 2022

Kallelse till ordinarie årsstämma Den 8 maj 2022, kl 15:00, Filadelfia

Digitalt (mer info nedan).

1. Mötets öppnande

2. Val av ordförande samt sekreterare vid stämman

3. Godkännande av röstlängden

4. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare

5. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning

6. Fastställande av dagordningen

7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse

8. Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt om disposition av årets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna

10. Frågan om arvoden till styrelse och revisor

11. Fastställande av årsavgift och andra avgifter

12. Framläggande av verksamhetsplan

13. Behandling av inkomna motioner och styrelsens förslag

14. Val av styrelse I. Beslut av antal ledamöter II. Val av ledamöter III. Val av ordförande

15. Val av revisor och revisorssuppleant

16. Val av valberedning, lägst två och högst fem personer, varav en skall vara sammankallande

17. Övriga ärenden

18. Mötets avslutande

All dokumentation är utsänd via mail, i god tid före mötet, och det är bra om du har läst igenom handlingarna innan mötets början.

Efter mötet håller vi en kort förhandsinformation om det strategiarbete som styrelsen nu arbetar med. Arbetets syfte är att ge medlemmarna alternativ till hur vi långsiktigt ska verka som förening: Fortsätta som i nuläget, sälja nätet, fusionering med annan fiberförening eller en mix av ovan – kanske finns andra alternativ? Arbetet kommer i detalj att presenteras senare under året, för medlemmarna att fatta beslut om. Digitalt deltagande: Önskar du deltaga i mötet digitalt, kontakta då Mats Wykman (Epost: mats@haurida.se). Du får då instruktioner via mail och möjlighet att öva på tekniken före mötet.

Välkomna! Styrelsen i HV-fiber


161 views0 comments

Recent Posts

See All

Opmerkingen


bottom of page