top of page

Kallelse till årsmöte 2023

Haurida-Vireda Framtidsfiber Ek.för. (769627-7008)

Kallelse till ordinarie årsstämma

Den 14 maj 2023, kl 16:00, Filadelfia/Digitalt.


Efter mötet kommer Jönköping Energi berätta mer om vad som händer då de tar över driften av nätet och om gruppavtalen (september 2023). Med andra ord viktig information för dig som medlem eftersom det kommer påverka dig och innebär att du aktivt måste göra val, samt vara tillgänglig då ny utrustning ska kopplas in i ditt hus.


Digitalt deltagande:

Önskar du delta i mötet digitalt, kontakta då Mats Wykman (Epost: mats@haurida.se). Du får då instruktioner via mail och möjlighet att öva på tekniken före mötet.


Förslag till dagordning

1. Mötets öppnande

2. Val av ordförande samt sekreterare vid stämman

3. Godkännande av röstlängden

4. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare

5. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning

6. Fastställande av dagordningen

7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse

8. Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt om disposition av årets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

9. Frågan om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna

10. Frågan om arvoden till styrelse och revisor

11. Fastställande av medlemsavgift och andra avgifter

12. Framläggande av verksamhetsplan

13. Behandling av inkomna motioner och styrelsens förslag

14. Val av styrelse

• Beslut om antal ledamöter

• Val av ledamöter

• Val av ordförande

15. Val av revisor och revisorssuppleant

16. Val av valberedning, minst 2 och högst 5 personer, varav en sammankallande

17. Övriga ärenden

• Information om tillkommande anslutningar och medlemsinsats.

18. Mötets avslutande


Välkomna!

/Styrelsen i HV-fiber

163 views0 comments

Recent Posts

See All

Comentários


bottom of page